Регистър на съставителите на финансови отчети

Кои фирми и лица имат право да съставят финансови отчети по закон

Междинните, годишните и консолидираните отчети се съставят: 

• от счетоводни предприятия или 
• от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието. 


Законът за счетоводството поставя определени изисквания към счетоводните предприятия и физическите лица, които съставят финансови отчети.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЧЕТОВОДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

За да може едно предприятие легално да съставя финансови отчети на други предприятия, то следва да отговаря на определението за счетоводно предприятие от закона, според което в предмета на дейност трябва да е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети (§ 1, т. 27 от ДР на ЗСч). Счетоводното предприятие трябва да е регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (§ 1, т. 27 от ДР на ЗСч).


Наред с изискванията към регистрацията, законът поставя изисквания и към представляващите счетоводното предприятие, които подписват финансовите отчети на клиентите (чл. 18 от ЗСч). Тези лица трябва да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс (чл. 18, т. 2 от ЗСч).
 

Изискванията по закон към представляващите счетоводното предприятие, които подписват финансовите отчети на клиентите, е да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва (чл. 18, т. 1 от ЗСч):
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
аа) при магистърска степен – 2 години;
бб) при бакалавърска степен – 3 години;
вв)  при степен „професионален бакалавър” – 4 години;
б) друго висше икономическо  образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител.

 

"Действителен стаж" е действително прослужено време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило без трудово правоотношение, както и времето, през което лицето е полагало личен труд или е упражнявало свободна професия и изцяло се е осигурявало за своя сметка. В понятието "действителен стаж" не се включва времето на наборната военна служба и времето за отглеждане на малко дете (§ 1, т. 3 от ДР на ЗСч).
 

Когато финансовият отчет е съставен от счетоводно предприятие, отчетът се подписва от представляващия или управляващия счетоводното предприятие (чл. 25, ал. 2, т. 2 от ЗСч). Друго изискване на закона е в отчета да се посочи името на лицето, подписало отчета и да се постави печата на счетоводното предприятие (чл. 25, ал. 3 от ЗСч).
 

На предприятие, което състави финансов отчет, но не отговаря на изискванията на закона, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер (чл. 71 от ЗСч).
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
 

Когато отчетът не е съставен от счетоводно предприятие, то физическото лице, което го е съставило, също трябва да отговоря на изискванията посочени по-горе за образование, стаж и чисто съдебно минало (чл. 18 от ЗСч). Друго важно изискване е лицето да бъде в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието (чл. 17 от ЗСч). Лицето, които е съставило отчета следва да го подпише и да посочи името си в него (чл. 25, ал. 3 от ЗСч). 

 

Лице, което състави финансов отчет, но не отговаря на изискванията на закона, се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер (чл. 71 от ЗСч).

 

САНКЦИИ ЗА ФИРМИТЕ

В административнонаказателните разпоредби на закона са предвидени санкции и за фирмите-възложители, които са се възползвали от счетоводни услуги по съставяне на финансови отчети от предприятия и лица, които не отговарят на законовите критерии.

 

Който възложи съставяне на финансови отчети на лице, което не отговаря на изискванията на закона, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер (чл. 70 от ЗСч).

Същите са санкциите, когато отчетът е съставен не от счетоводно предприятие, а от физическо лице, което не е в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието – възложител (чл. 70 от ЗСч).

КОНТРОЛЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ НАП и АДФИ


Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция. Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания (чл. 78 от ЗСч)