Регистър на съставителите на финансови отчети

Общи условия и документи за вписване

I. Общи положения

 

В Регистъра на съставителите на финансови отчети (Регистъра) могат да бъдат вписани счетоводни предприятия и физически лица, които отговарят на изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч). Повече за това кои са счетоводните предприятия и лицата, които имат право да съставят финансови отчети по закон прочетете тук

 

II. Необходими документи

 

1. Заявление за вписване: Заявление за вписване като предприятие и/или Заявление за вписване като физическо лице (едно от двете), чрез което се удостоверяват и декларират всички обстоятелства и критерии за съставител на финансови отчети по ЗСч;

2. Свидетелство за съдимост (при счетоводно предприятие - за всеки представляващ, който подписва финансови отчети на клиенти)

3. Декларация (Образец 1) за образование и стаж, придружена с доказатествени документи, описани в самата декларация. При счетоводно предприятия Декларация (Образец 2) за стаж от управителя, ако доказва необходимия минимум стаж чрез предприятието си (за всеки представляващ счетоводното предприятие, който подписва финансови отчети на клиенти). Стажът трябва да бъде доказан с трудов или осигурителен документ.

4. Внесена такса.

 

Необходимо е да качите всички документи в системата от Подаване на документи. В последствие ще Ви поканим да изпратите документите и в оригинал и да заплатите такса.

 

Едно лице може бъде вписано и като счетоводно предприятие, и като физическо лице, ако подаде отделни заявления и заплати определените в тарифата такси.

 

III. Тарифа

 

Таксите, събирани от АССП за вписване и актуализация на данни в Регистъра на съставители на финансови отчети са както следва:

 

За разглеждане на документи за вписване в Регистъра на съставителите на финансови отчети:

1. Еднократна такса за счетоводни предприятия – 90.00 лв.

2. Еднократна такса за физически лица – 45.00 лв.

 

За актуализация на вписани в Регистъра данни:

3. Такса за актуализация – 10.00 лв.

Актуализация се извършва по инициатива на вписания, след представени нови документи и заплатена такса.

 

Ако лицето отговаря на изискванията на Закона за счетоводството, то се вписва в двумесечен срок от подаване на документите и заплащането на таксата. Не се вписва в Регистъра, лице което не отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети по Закона за счетоводството. Таксите за разглеждане на документи не се възстановяват.

 

IV. АССП

 

Вписването и актуализациите в Регистъра за членове на АССП са безплатни след подаване на необходимите документи от тяхна страна по процедурата описана в раздел II "Необходими документи" от настоящите Общи условия и при платен членски внос. Критериите за членство в АССП може да намерите на сайта на Асоциацията тук.

  

Управителният съвет на АССП си запазва правото да променя настоящата тарифа.

 

Банкова сметка на АССП
Банка: ОББ АД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG59UBBS80021022217012