Регистър на съставителите на финансови отчети
За нас

За нас

Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) е професионална счетоводна организация, обединяваща както физически лица, съставители на финансови отчети, така и счетоводни и одиторски предприятия.

 

Нашите членове са уважавани счетоводни кантори и счетоводители от цялата страна. АССП е най-активната счетоводна организация в България. През изминалите няколко години АССП направи ефективни постъпки, за да защити счетоводната професия и да подобри функционирането на регулаторния механизъм в редица данъчни закони. Членовете на АССП участваха в работната група към Министерство на финансите при създаването на новия Закон за счетоводството и транспониранено на новата счетоводна Директива 2013/34/EС в националното законодателство.

 

АССП е учредена през октомври 2003 г. в гр. София и оттогава постоянно работи в посока осъществяване на своята мисия, а именно:

• да развива, популяризира, утвърждава и защитава професионалните интереси на членовете си пред обществеността, държавни органи и други юридически лица;
• да утвърждава високи професионални стандарти и професионална етика сред членовете си, да съдейства за повишаване на фирмената им култура и професионална компетентност чрез критерии за добра професионална практика;
• да издига авторитета на членовете си пред българските и международни делови среди, да се включи в международния обмен на информация между асоциации и други организации;
• да способства за утвърждаване на положителния имидж на счетоводителите и счетоводните предприятия;
• да се застъпва пред изпълнителната и законодателната власт за защита интересите на бранша и членовете на Асоциацията;
• да съдейства за осигуряване на лоялна конкуренция в бранша.

 

АССП създаде настоящия Регистър на съставителите на финансови отчети, като неговата основна цел е допълнителна защита на интересите на счетоводните предприятия, както и на физическите лица, които имат право да съставят финансови отчети съгласно Закона за счетоводството. Едновременно с това не по-маловажна цел на регистъра е защитата на интересите на потребителите, с оглед да ги предпази от глоби, санцкии и злоупотреби, дължащи се на нелегитимни счетоводни дейности. С изграждането на регистъра през 2012 г. АССП предвижда кампания, насочена към обществеността, държавните институции, различните неправителствени организации, стопанските субекти и фирмите, като си поставя задача да отсее легалните счетоводни предприятия и физически лица, съставящи финансови отчети по реда на Закона за счетоводството. Вписването в регистъра е доброволно и по желание на лицата, които доказват пред АССП, че отговарят на изискванията на Закона за счетоводството към съставителите на финансови отчети. АССП е проверила вписаните счетоводни предприятия и лица и издава удостоверение за вписване в регистъра с уникален номер, който може да бъде верифициран онлайн в системата. Информация за това кои са счетоводните предприятия и лицата, които имат право да съставят финансови отчети по закон може за намерите в раздел За съставителите.

 

Повече за АССП, видовете членство, ползите от организацията и как да станете член вижте тук.